Trang chủQuy định bảo mật

Quy định bảo mật

Quy định bảo mật thông tin

“Tuyển dụng Vingroup” tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Website Tuyển dụng như thế nào. Xin vui lòng đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin vui lòng không truy cập vào trang Website tuyển dụng của chúng tôi. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Website Tuyển dụng này có nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp nhận các ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Tập hợp các thông tin
Website tuyển dụng Vingroup tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: Họ và tên, email, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng Website tuyển dụng.

Website tuyển dụng của chúng tôi sẽ quản trị các thông tin của người truy cập vào Website như: Địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và các dữ liệu khác. Chúng tôi được toàn quyền sử dụng các dữ liệu này vào các mục đích và tính năng của website.

Cách thức sử dụng thông tin
 Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp vào việc phản hồi, giải đáp thông tin, đáp ứng các yêu cầu của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với những công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó đượcj xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp sẽ được chúng tôi bảo đảm tính chính xác, an toàn, nguyên vẹn và bảo mật.

Cuối cùng, dữ liệu ứng viên của Website “Tuyển dụng Vingroup” có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, mua lại hoặc phá sản.

Sửa đổi và hủy bỏ thông tin tài khoản
Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Khi bạn xóa các thông tin tài khoản trên website, hệ thống của chúng tôi vẫn có thể khôi phục những thông tin đó để sử dụng, giải quyết trong các trường hợp cần thiết như: Giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Website Tuyển dụng của chúng tôi.

Điều khoản thay đổi
Các điều khoản Bảo mật trên đây có thể được sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của Website Tuyển dụng. Bạn vui lòng thường xuyên cập nhật để biết về các thông tin thay đổi. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Website, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail: hr@vingroup.net. Khi bạn tiếp tục sử dụng Website này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.