Loading...
Share this Job
Date: 

Title:  Dược sĩ cao đẳng

Job Function:  Health/Medical care
Location: 

Đà Nẵng, VN

Department:  Vinmec Da Nang International Hospital
Company:  Vinmec
Job Description: 

* Cấp phát thuốc/hóa chất
- Chuẩn bị hàng hoá và cấp phát cho các khoa phòng, đảm bảo đúng, đủ theo phiếu, theo đúng quy trình, quy định khi có phiếu lĩnh
- Ghi chép sổ sách, quản lý chứng từ cấp phát
* Kiểm nhập/ quyết toán thuốc/hóa chất
- Kiểm nhập hàng, ghi chép và lưu trữ sổ sách, chứng từ đúng, đủ theo quy trình quy định
- Quyết toán hàng hóa đầy đủ, báo cáo vấn đề bất thường trong kiểm nhập cho DSPT
* Bảo quản, sắp xếp, dán nhãn
- Sắp xếp, bảo quản, dán nhãn, vệ sinh hàng hoá theo sự phân công của DSPT Kho hàng ngày.
- Báo cáo kịp thời cho DSPT và thực hiện giải pháp xử lý theo phân công của DSPT khi phát hiện bất thường, sai sót trong sắp xếp và bảo quản hàng hoá so với quy định,.
* Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của DSPT kho
- Thực hiện kiểm kê tồn kho theo phân công của DSPT Kho định kỳ/đột xuất.
- Tìm nguyên nhân nếu phát hiện chênh lệch hoặc bất thường, báo cáo kịp thời cho DSPT Kho và thực hiện giải pháp xử lý theo phân công của DSPT.
* Theo dõi hạn sử dụng, ghi chép đầy đủ các thông tin về điều kiện bảo quản thuốc trong kho
- Báo cáo hàng cận hạn và chậm luân chuyển theo quy định định kỳ