Đang tải...
Chia sẻ Việc làm này
Ngày:  16-11-2020

Vị trí:  Dược sĩ

Ngành nghề:  Y tế
Địa điểm: 

Đà Nẵng, VN

Cơ sở: 
Công ty:  Công ty Vinmec

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">D<span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">ự trù thuốc hóa chất
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Kiểm soát dự trù mua thuốc và hoá chất thường quy hàng  tháng và đột xuất (khi có nhu cầu phát sinh đột biến).
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Kiểm soát tồn kho thuốc, dự trù kịp thời để đảm bảo nhu cầu sử dụng
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Đề xuất với Trưởng khoa và triển khai giải pháp khi có phát sinh bất thường trong quản lý tồn kho (nhu cầu sử dụng tăng đột biến, nguồn hàng cung ứng sắp hết hay có chương trình khuyến mại...),.

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Thẩm định mua thuốc - hóa chất mới

<span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">-     Thẩm định dự trù mua thuốc - hóa chất mới, đảm bảo đúng tiến độ, đạt về chất lượng, giá cả, costing

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Kiểm tra/giám sát việc nhập/xuất/tồn hàng hóa
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Đào tạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định nhập, xuất, tồn hàng hoá.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Báo cáo kiểm kê định kỳ hàng tháng những chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Báo cáo, đề xuất với trưởng bổ phận và triển khai giải pháp xử lý sự cố khi có sự cố bất thường về số lượng tồn kho và chất lượng hàng hoá,.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Báo cáo số liệu nhập xuất tồn của kho hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu,.

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Bảo quản hàng hóa

<span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">-     Nghiên cứu các tiêu chuẩn GSP, JCI và đề xuất với trưởng bộ phận và triển khai giải pháp để kho đạt được các tiêu chuẩn đó.

<span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">-     Đào tạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định về bảo quản hàng hoá.

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Đề xuất và tiến hành các biện pháp quản lý hạn dùng thuốc/hóa chất
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Tổng hợp hàng cận hạn có trong kho hàng tháng và đề xuất, triển khai phương án xử lý.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Tổng hợp hàng cận hạn có trong các tủ trực của các khoa phòng và đề xuất, triển khai phương án xử lý định kỳ/đột xuất.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Tổng hợp các mặt hàng hết hạn, hư hỏng, vỡ... phải thanh lý định kỳ trình trưởng bộ phận và phối hợp với Hội đồng thanh lý để thực hiện thanh lý.

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Theo dõi chứng từ, tài liệu hóa chất iso
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Cập nhật thông tin hóa chất tham gia Iso
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với hóa chất tham gia Iso: COA, hồ sơ nhà cung ứng, phiếu kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Đào tạo
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Xây dựng/ phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn thực hiện công việc
 • <span style="font-family:"Times New Roman",serif">Đào tạo cho nhân viên khoa Dược và nhân viên khoa lâm sàng toàn bệnh viện

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng của Tổ Cấp phát
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Triển khai các hoạt động kiểm soát rủi ro.
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Xây dựng và triển khai các dự án cải tiến chất lượng

 

 1. <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Công việc khác
 • <span lang="PT-BR" style="font-family:"Times New Roman",serif">Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo